הצהרת בריאות

אני מצהיר בזאת כי לא ידוע לי על מניעה רפואית של הילד להשתתף בפעילויות החוג. ידוע לי שההשתתפות בחוג מצריכה מאמץ פיזי, ופעילות בחוץ בתנאי חום וקור.


הנני מתחייב להביא לידיעת הנהלת צ'יף ספורט כל שינוי רלוונטי במצבו הרפואי של הילד.

כל פגיעה, פציעה או מחלה, שתגרם בעקבות בעיה בריאותית שלא הובאה לידיעת הנהלת החוג, לא תהיה תחת אחריות צ'יף ספורט.