top of page

הצהרת בריאות

אני מצהיר בזאת כי לא ידוע לי על מניעה רפואית של הילד להשתתף בפעילויות החוג. ידוע לי שההשתתפות בחוג מצריכה מאמץ פיזי, ופעילות בחוץ בתנאי חום וקור.


הנני מתחייב להביא לידיעת הנהלת צ'יף ספורט כל שינוי רלוונטי במצבו הרפואי של הילד.

כל פגיעה, פציעה או מחלה, שתגרם בעקבות בעיה בריאותית שלא הובאה לידיעת הנהלת החוג, לא תהיה תחת אחריות צ'יף ספורט.

bottom of page