top of page

תקנון הגרלת נרשמים תש"פ

  1. החברה (צ'יף ספורט) רשאית לחסום את הכניסה להגרלה, או להוסיף משתתפים, בכל עת.
     

  2. ההשתתפות בהגרלה מותנית בהשתתפות פעילה בחוג, ובעמידה בתשלומים כנדרש, עד סוף חודש דצמבר 2019.
     

  3. ההגרלה תיערך בחודש ינואר 2020.

bottom of page